BCL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (BCL KFT.)
8000, SZÉKESFEHÉRVÁR, ZSURLÓ UTCA 10., ALBA IPARI PARK.
ADÓSZÁM: 11602943-2-07. | SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA: CG.07-09-006078
ÁLTALÁNOS EMAIL: SALES@BCL.HU | TELEFON: +36 (22) 501880 | WWW.BCL.HU | TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ: BCL KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)


1. DEFINÍCIÓK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1.1. A jelen pontban körülírt fogalmak és definíciók jelen általános szerződési feltételekben mindenütt alkalmazandók.
1.2. Társaság, Szolgáltató, Vállalkozó: BCL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8000, Székesfehérvár,
Zsurló utca 10., adószám: 11602943-2-07.; Cg.07-09-006078)
1.3. Ügyfél, Vevő, Megrendelő: Az a személy, intézmény, cég vagy társaság, aki árut vagy terméket rendel vagy vásárol a
Társaságtól. a Társaság kizárólag jogi személyeket és egyéni vállalkozói igazolvánnyal (adószámmal) rendelkező személyeket
szolgál ki.
1.4. Szerződés: Minden egyes megállapodás a Társaság és az Ügyfél között áru, termék megrendelésére, megvásárlására,
ami megfelel jelen Általános Szerződésben írt feltételeknek.
1.5. Átadás-átvétel helye vagy paritás: Jelen ÁSZF 13. pontjában írtak figyelembevételével az a hely, ahol az áru átadása
történik.
1.6. Áru vagy termék: Minden egyes áru vagy termék, amit egyedi Szerződés vagy jelen ÁSZF alapján a Társaság az Ügyfélnek
szállít, beleértve bármely részét vagy részeit.
1.7. Egyedi akció, extra szolgáltatás: ezeket a kifejezéseket szinonimaként használjuk és a Társaság egyedi, időszakos, önként
vállalt és bármikor szüneteltethető vagy megszüntethető akcióit vagy szerződésen felüli extra szolgáltatásait jelenti.
1.8. Weboldal, webshop, web-áruház, ügyfél portál, felhasználói fiók, ügyfél fiók: Bármelyik megnevezés a www.bcl.hu
oldalon található weboldal, webshop, webáruház, ügyfél portál, ügyfél fiók bármely és összes funkciójára is utalhat.
1.9. Szavak egyes számban a többes számot és többes számban az egyes számot is jelenthetik.
1.10. Egyes főcím elnevezése nem befolyásolja az adott főcím alatti rendelkezések értelmezését.

2. BEVEZETÉS
2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a Társaságtól megrendelt termékek
értékesítési folyamatát, történjen a megrendelés hagyományos (telefon, email vagy egyéb) csatornákon vagy a Társaság
webshopja és online ügyfél portálján keresztül, vagy a kettő mód kombinációjával. Jelen ÁSZF kötelező erővel bír az Ügyfél és a
Társaság közötti jogviszony vonatkozásában.
2.2. A webshopon (ügyfél portálon) történő regisztrációval, valamint a megrendelés véglegesítésével Ügyfél elfogadja a jelen
ÁSZF rendelkezéseit, mely így az Ügyfél, mint Ügyfél és Társaság, mint eladó között létrejött szerződés részét képezi vagy a
szerződést helyettesíti. A jelen ÁSZF értelmezésére, illetve az ÁSZF-ben valamint az esetleges egyedi szerződésekben nem
szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó.
2.3. Az általános szerződési feltételeket és azok esetleges módosítását a Társaság honlapján (www.bcl.hu) a láblécben
közzéteszi. Az ÁSZF módosítása a hatályban lévő vállalkozási szerződésekre is vonatkozik, kivéve, ha a Társaság és az Ügyfél az
adott vállalkozási szerződést erre utalva kifejezetten módosítják. Amennyiben az Ügyfél a módosítás honlapon való közzétételétől
számított 15 napon belül nem emel kifogást, a módosítás elfogadottnak minősül. Amennyiben az Ügyfél a módosítás
közzétételétől számított 15 napon belül a módosítás ellen kifogást emel, a megrendelővel kötött egyedi szerződésben ki kell térni
az Ügyfél és Társaság közötti jogviszonynak az általános szerződési feltételektől való eltérésére.
2.4. Az ÁSZF a honlapon történő közzététel napjától érvényes. Az Ügyfelet az ÁSZF attól a pillanattól kezdve köti, vagy amikor
ezeket kifejezetten elfogadta, vagy megrendelést ad le vagy a webshopot (ügyfél portált) használja. Társaság jogosult bármikor,
egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF bármilyen változásáról Társaság köteles e-mailben értesíteni az Ügyfelet a regisztráció
során megadott e-mail címen. Abban az esetben, ha az Ügyfél írásban jelzi, hogy nem fogadja el a módosított ÁSZF-et, Társaság
korlátozhatja vagy megtagadhatja az Ügyfél megrendeléseit, és a hozzáférését a webshophoz (ügyfél portál, ügyfél fiók). Az ÁSZF
módosítását követően, a webshop használatának folytatásával az Ügyfél elfogadja az új (módosított) ÁSZF rendelkezéseit.
2.5. A felhasználói adatvédelmet az adatvédelmi szabályzatunk tárgyalja, melynek aktuális verziója honlapunkon található:
www.bcl.hu/adatvedelem
2

3. ÁSZF FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA
3.1. Jelen ÁSZF feltételek alkalmazandóak a Társaság valamennyi áru, termék értékesítésére és jelen feltételek minden
változata és értelmezése csak akkor nem alkalmazandóak, ha az adott eltérést a Társaság értékesítési vezetője vagy cégvezetője
vagy ügyvezetője kifejezetten aláírásával elfogadta vagy a felek között létrejött egyedi megállapodás jelen ÁSZF alkalmazását
kifejezetten és egyértelműen kizárja.
3.2. Amennyiben Társaság és Ügyfél között külön szerződés jön létre, az abban nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF a
meghatározó, kivéve, ha az egyedi megállapodás jelen ÁSZF alkalmazását kifejezetten és egyértelműen kizárja.
3.3. Minden egyes Társaság által elfogadott Megrendelés vagy a Társaság által adott és Ügyfél által elfogadott árajánlat, olyan
megrendelésnek tekintendő, ami jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.
3.4. Nem tekintendő a Társaság által elfogadott megrendelésnek az Ügyfél részéről semmilyen megrendelés addig, amíg a
Társaság írásban (emailben) vissza nem igazolja és egyúttal az ügyfél weben elérhető ügyfél fiókjában (ha az ilyennel rendelkezik)
a megrendelés sornál azt nem jelzi. A vállalkozási jogviszony a megrendelés Társaság általi elfogadásával jön létre.
3.5. Ügyfél gondoskodni köteles, hogy a megrendelését és minden alkalmazandó kikötését, specifikációját pontosan
megjelölje.
3.6. Minden egyes árajánlat kiinduló pontnak tekintendő, de mindaddig nem tekinthető szerződésnek, amíg a Társaság az
Ügyfél megrendelésének tudomásul vételéről szóló nyilatkozatot (rendelés visszaigazolás) Ügyfélnek nem küldi vissza. Minden
árajánlat az árajánlaton szereplő időpontig érvényes. Amennyiben az árajánlat ezt nem jelzi egyértelműen akkor az árajánlat 8
napig érvényes, kivéve, ha a Társaság ezen ajánlatot korábban visszavonja.

4. ÁRU / TERMÉK MEGJELÖLÉSE
4.1. Az áru mennyisége és leírása a Társaság árajánlatában vagy a megrendelés jóváhagyásában kerül rögzítésre.
4.2. Minden egyes minta, rajz, árumegjelölés, reklámanyag és a Társaság által kiadott katalógusban, brosúrában található
leírás, illusztráció pusztán azzal a céllal kerül kibocsátásra, hogy a bennük szereplő áruról egy viszonylagos jellemzést adjon. Az
előzőekben írtak nem képezik részét a szerződésnek és nem tekinthetők úgy, hogy a mintát a Társaság ily módon értékesítette.
4.3. Társaság ingyenes szaktanácsadással, esetenként próba vagy minta nyomtatással, proof szolgáltatással biztosítani
igyekszik az Ügyfél teljeskörű tájékoztatását azért, hogy az Ügyfél rendeléskor pontos specifikációt legyen képes szolgáltatni
megrendelésében.

5. ÁR ÉS ADÓK
5.1. a Társaság által tett árajánlatok olyan költségeken alapulnak, amelyek az árajánlattétel idején alkalmazhatók és minden
külön értesítés nélkül változathatók. Árajánlataink nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.
5.2. Az árak az Ügyfél megrendelésére küldött visszaigazolással válnak érvényessé és nem tartalmazzák az ÁFA-t.
5.3. A webáruházban feltüntetett árakra a fentieken felül hangsúlyosan vonatkozik a 10.5, 10.6 és 10.7 bekezdés is.
5.4. Amennyiben az ajánlatban szereplő tételekről a megrendelő másként nem nyilatkozik, a termékeket nem kezeljük a
2023. évi 80. sz. Korm.rend. 11. § (1) alapján a fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt
csomagolószerként. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése – amennyiben a terméket saját csomagolás részeként
használja fel – a vevőt terheli. Nyilatkozat tétel esetén a kiterjesztett gyártói felelősségi díj a kialkudott áron felül felszámításra
kerül.

6. FIZETÉSI HATÁRIDŐ
6.1. Amennyiben felek a megrendelés visszaigazolásában, vagy egyéb módon másképpen meg nem állapodnak, a 6.4
pontban írtaknak megfelelően az áru fizetési határideje az áru átvételétől számított 8. nap.
6.2. A fizetési határidő a szerződés lényeges része.
6.3. Minden egyes fizetési kötelezettség azonnal esedékessé válik a szerződés megszűnésekor, függetlenül minden más
rendelkezéstől.
6.4. Ügyfélnek minden esedékes tartozását teljes egészében minden levonástól, beszámítástól, diszkontálástól mentesen
kell kiegyenlíteni.
6.5. Ha az Ügyfél esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, akkor Ügyfélnek a Polgári Törvénykönyv szerinti
késedelmi kamatot kell fizetnie a Társaságnak.
3
6.6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Társaság meghatározott időtartam feletti fizetési késedelem esetén a követelések
kezelésével kintlévőség kezelő céget bíz meg.
6.7. Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyféltől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre
vonatkozó igényét az Ügyfél megrendelésére adott árajánlata, vagy a megrendelés visszaigazolása során köteles közölni.
Amennyiben az Ügyfél az előleg vagy díjbekérő megfizetését vagy biztosíték nyújtását elutasítja, úgy a Felek között szerződés nem
jön létre.

7. WEBÁRUHÁZ – ÜGYFÉL PROFIL (ÜGYFÉL FIÓK, FELHASZNÁLÓI FIÓK)
7.1. Amikor a webshopon egy személy egy Ügyfél felhasználói fiókot hoz létre (regisztrál), akkor a következőket vállalja:
a.) Olyan adatokat szolgáltat, ami valós és a közhiteles nyilvántartásból megerősíthető.
b.) Mint személy eljárhat azon jogi személy, gazdasági társaság nevében, amelyet regisztrál (a Társaság gazdálkodó
szervezetekkel történő tranzakciók tekintetében) – ellenkező esetben a regisztrációja visszaélésnek minősülhet. Az
egyértelműség kedvéért, természetesen mindazon személyek, akik egy általuk regisztrált jogi személynél eljárhatnak
rendelések, beszerzések tekintetében az adott jogi személy belső szokásai vagy szabályzata alapján, azok regisztrálhatnak a
Társaság webáruházában, ügyfél fiókjában is.
c.) Amennyiben a regisztráció során megadott információk (kapcsolattartási vagy céges, üzleti adatok) megváltoznak – kérjük,
hogy mielőbb vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az adatfrissítést elvégezzük vagy a felhasználó ezt az adatfrissítést
közvetlenül a webshop fiókjában is megteheti. Az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károk esetén a
felelősség kizárólag az Ügyfelet (felhasználót) terheli.
d.) Az Ügyfél köteles megvédeni a felhasználói fiókjának bejelentkezési adatait. Az Ügyfél vállalja a felelősséget a felhasználói
fiókjában elvégzett valamennyi tevékenységért, és csak olyan személyeknek jogosult megadni a bejelentkezési adatokat,
akinek joga van az Ügyfél nevében és javára eljárni a webshopon belül.
e.) Ha több személynek van jogosultsága (felhasználók) belépni az Ügyfél portál fiókjába akkor az összes felhasználó látja az
Ügyfélhez tartozó összes adatot.
f.) Az Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Társaságot, ha arra gyanakszik, vagy tudomására jut, hogy illetéktelenek
hozzáfértek olyan adathoz, amely a felhasználói fiókjába történő belépéshez szükséges. Amennyiben az Ügyfél a bejelentést
elmulasztja, vagy azzal késlekedik, és a felhasználói fiókjában visszaigazolt művelet történt, abban az esetben az Ügyfél
köteles helytállni, úgy mintha a műveletet saját maga hajtotta volna végre, és a visszaigazolt, leszállított termékek értékét
megtéríteni a Társaság részére.
7.2. a Társaság bármikor töröltetheti a felhasználó fiókját.
7.3. Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációkat ellenőrizze és azon akár módosításokat hajtson végre vagy akár
vissza is utasíthassa.
7.4. a Társaság ideiglenesen felfüggesztheti bármely felhasználó fiókhoz való hozzáférését, vagy törölhet bármely Ügyfelet
az alábbi esetek fennállásakor;
a.) abban az esetben, ha az Ügyfél megsérti az ÁSZF rendelkezéseit, vagy
b.) abban az esetben, ha az Ügyfél túllépte a hitelkeretét, vagy nem sikerült rendezni az Társasággal szemben fennálló
tartozását/tartozásait, vagy
c.) abban az esetben, ha a Társaság úgy dönt, hogy leállítja a webshop fenntartását
d.) abban az esetben, ha az Ügyfél és Társaság között jogvita vagy egyéb súlyos nézeteltérés alakul ki.
7.5. A felhasználói fiók törlése előtt végrehajtott műveletek érvényben maradnak.
7.6. A felhasználói fiók törlése miatt Társaság minden kártérítési felelőséget kizár.

8. EMAILBEN VAGY WEBÁRUHÁZBAN LEADOTT MEGRENDELÉSEK
8.1. Minden megrendelés Ügyfél részéről írásban (emailen) vagy a webáruház megfelelő funkciói segítségével kell történjen.
8.2. Az Ügyfél megrendelheti a webáruházon keresztül kínált termékeket, illetve a konfigurátor által konfigurált termékeket.
Az egyes termékek képei és lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásai tájékoztató jellegűek. Amennyiben az Ügyfél további
információt szeretne kapni az adott termékről, akkor kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Társaság értékesítési képviselőjével
vagy írja meg kérdését a sales@bcl.hu címre.
4
8.3. A termékek kiválasztása a „Kosárba” gombra kattintva történik. A “megrendelés leadása” vagy hasonló értelmű gombra
kattintva a leadott rendelés az Ügyfél részéről ajánlatnak minősül akkor is, ha még nincs a rendelés a Társaság részéről
visszaigazolva.
8.4. Társaság a megrendeléseket megvizsgálja és minden esetben visszaigazolást küld emailben (is), amennyiben ki tudja a
rendelést szolgálni. A visszaigazolás emailben történik és amennyiben az Ügyfélnek van felhasználói fiókja, úgy abban is (a rendelés
státuszán) megtörténik.
8.5. A Társaság nem köteles kiszolgálni minden a webshopon keresztül leadott megrendelést, de minden esetben kollégáink
megvizsgálják a kiszolgálási lehetőséget.
8.6. A Társaság jogosult egyoldalúan meghatározni az Ügyfél által elérhető hitelkeretet és a fizetési határidőt, melyről az
Ügyfelet tájékoztatja, és azt a Társaság jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni.
8.7. A várható szállítási határidőről a rendelés visszaigazolásban küldünk információt.

9. ÜGYFÉL ÁLLOMÁNYOK (FÁJLOK) KOCKÁZATMENTESSÉGE
9.1. Amennyiben az Ügyfélnek nyomdakész állományt vagy egyéb fájlt szükséges eljuttatnia a Társaság részére, azt a Társaság
által meghatározott formátumban kell eljuttatnia a Társasághoz. Társaság az állományt nyomdai-technikai szempontból ellenőrzi
és azon a nyomtatáshoz szükséges mértékben technikai korrekciókat végezhet. Az ellenőrzés nem terjed ki tartalmi, grafikai,
esztétikai szempontokra, az ebből eredő károkért az Ügyfél felel. Társaság a rendelkezésére bocsájtott állomány alapján legyártott
termék vonatkozásában a termék tartalma, grafikája miatt sem polgári jogi, versenyjogi, sem büntetőjogi felelősséget nem vállal.
Az Ügyfél szavatolja, hogy termék tartalma, grafikája nem sérti harmadik személy jogát és jogos érdekét, ideértve a szabadalmi,
használati minta, védjegy jogokat és a szerzői jogot is.
9.2. Tekintettel arra, hogy Társaság jogkövető magatartásra törekszik és védi Ügyfelei és általában a piaci szereplők
védjegyeit, ezért igazolást kérhet (de nem köteles kérni és általános esetben nem is kér) az Ügyféltől annak bizonyítására, hogy az
állományban szereplő és nyilvánvalóan nem saját márkaneveket, „trade mark”-okat, elnevezéseket, logókat és egyéb regisztrált
vagy nem regisztrált kereskedelmi védjegyeket, szellemi termékeket jogszerűen használja. Amennyiben az erre irányuló kérést
Ügyfél megtagadja úgy a Társaság dönthet úgy, hogy a rendelést visszautasítja.
9.3. Az Ügyfél jótáll azért, hogy az általa leadott grafikai vagy egyéb állományokban (fájlokban) szereplő márkaneveket,
„trade mark”-okat, elnevezéseket, logókat és egyéb regisztrált vagy nem regisztrált kereskedelmi védjegyeket, szellemi
termékeket jogszerűen használja. A nem jogszerű védjegy vagy szellemi tulajdon használatból fakadó károkért Ügyfél teljes
felelősséggel tartozik. Társaság az ebből fakadó károkért nem felel és esetleges harmadik fél általi keresetet teljes mértékben
Ügyfélre hárítja.
9.4. Az Ügyfél az általa leadott grafikai vagy egyéb állományok (fájlok) számítástechnikai vírusmentességét biztosítani
köteles, az abból fakadó károkért felelősséggel tartozik.

10. A WEBSHOP HASZNÁLATA, HIBÁS ÁR ÉS EZZEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
10.1. Az Ügyfél nem használhatja a webshopot oly módon, amely
a.) megakadályoz vagy meggátol bármely más felhasználót a webshophoz történő hozzáférésében és annak használatában, vagy
b.) változtatást eszközöl a webshop felépítésében vagy üzemeltetésében
c.) kizárólag versenytárs információ szerzési céllal való felhasználást jelentene. Versenytárs, vagy a Társaság által versenytársnak
vagy potenciális versenytársnak gondolt jogi személy online regisztrációját Társaság megtagadhatja vagy törölheti.
10.2. A Társaság nem vállal garanciát arra, hogy a webshop a hét minden napján és a nap mind a 24 órájában elérhető, vagy
minden funkciója mindig megfelelően működik. Amennyiben a webáruház nem elérhető az Ügyfelek rendeléseiket, kérdéseiket
és egyéb ügyintézésüket közvetlenül is intézhetik emailen (sales@bcl.hu) vagy telefonon (+36 22 501 880) munkanapokon 8:00 –
16:30-ig terjedő időben.
10.3. A feltüntetett árak általában abban a devizában vannak feltüntetve amiben az ügyféllel a Társaság a tranzakciókat
bonyolítja, de ettől függetlenül más devizák is megjelenhetnek az webáruházban, felhasználói fiókban, melyeket a deviza
szimbólummal együtt kell értelmezni. A megjelenített árak a termékek mellett minden esetben nettó árak, de bizonyos esetekben
a bruttó összegek is feltüntetésre kerülnek.
10.4. Üzletpolitikai okból a Társaság az árakat módosíthatja. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre
és a visszaigazolt megrendelésekre, hacsak ezekben nem szerepel az ár változtatás lehetőségének fenntartása.
10.5. Amennyiben a Társaság az árat hibásan tüntette fel, vagy programhiba következtében jelenik meg hibás ár, és
megrendelés érkezik a termékre, úgy a Társaság a 10.6 Hibás ár eljárás alapján jár el.
10.6. Hibás árnak, illetve nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
5
a.) a 0 Ft-os ár,
b.) a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1.000,- Ft-os termék esetén a 20 %-os
kedvezmény feltüntetése mellett 500,- Ft-ért kínált termék),
c.) Euró ár összeg mellett a Ft szimbólum feltüntetése vagy fordítva,
d.) hibásan feltüntetett mértékegység (például per 1 db helyett per 1000 db feltüntetése).
e.) És egyéb itt fel nem sorolt eset, mely hibás ár megjelenítést jelent
10.7. Hibás áron leadott rendelés esetén a következő történhet:
a.) a visszaigazolás nem teljesíthető üzenetet eredményez, a hibás áron leadott rendelést töröljük. Ügyfél a hibás ár javításáig
nem kaphat érvényes visszaigazolást.
b.) Amennyiben a rendszer által nem érzékelhető hibás ár alapján történik a megrendelés, az Ügyfél ebben az esetben is a termék
valós kereskedelmi forgalmi árának feltüntetésével kapja meg a visszaigazoló emailt. A megrendelt termék(ek) ellenértékét
a visszaigazoló email tartalmazza, és a Társaság ezt veszi alapul.

11. EGYEDI AKCIÓK ÉS EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK
11.1. Társaság fenntartja a jogot arra, hogy időszakosan egyedi akciókat vagy extra szolgáltatásokat hirdessen meg. Ezek az
akciók vagy extra szolgáltatások többlet értéket jelenthetnek az Ügyfeleknek.
11.2. Ezen akciókat vagy szolgáltatásokat a Társaság biztosíthatja folyamatosan, vagy időszakonként, vagy egyszeri
alkalommal.
11.3. Ezen akciók vagy szolgáltatások bármikor megszüntethetőek.
11.4. Arról hogy egy megrendelésre vonatkozik-e az adott akció vagy szolgáltatás a megrendelés visszaigazolása tájékoztat.
11.5. a Társaság egyik extra szolgáltatása a cseregarancia. Ez egy extra szolgáltatás, a következő feltételekkel:
a.) az akció kizárólag Társaság által gyártott tekercses címkére vonatkozik
b.) új címke rendelése esetén vehető igénybe, ami azt jelenti, hogy ez a címke egy új termék, új cikk a Társaságnál (a csak grafikai
kivitel változás ezt nem valósítja meg!).
c.) a csere lehetőség azt jelenti ebben az esetben, hogy nem minőségi kifogás esetén is vállaljuk a termék újra gyártását új
specifikációk (pl. új alapanyag, más felületkezelés stb.) alapján amennyiben a korábbi specifikáció nem felelt meg az
Ügyfélnek
d.) ebben az extra szolgáltatásban pénz visszafizetés nem történik, hanem egy új megrendelést teljesítünk a korábbi rendelés
értékében, de maximum a 11 f.)-ben foglalt érték erejéig
e.) a csere a kiszállítástól 60 napig vehető igénybe és a címkék esetleges részleges vagy teljes felhasználása az Ügyfél által nem
korlátozza a csere lehetőségét
f.) a csere értékhatára a hirdetményben jelzett érték, de maximálisan 400,000 Forint
g.) egy új címke cikkre csak egyszer van lehetőség ezen szolgáltatást igénybe venni
h.) a korábbi megrendelésre elkészült és kiszállított, de még fel nem használt címkéket, címke tekercseket Társaság visszakérheti.

12. MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSE
12.1. Rendelésre gyártott termék esetében a Társaság köteles a nyomdai terméket legjobb szaktudásának megfelelően, a
lehető legnagyobb gondossággal előállítani. Más szállító termékének tovább értékesítése esetében a lehető legnagyobb
gondossággal eljárni.
12.2. Vállalkozó a megrendelés visszaigazolásában szereplő termékek esetében a 15. fejezetben leírtak szerint definiálja a
minőség fogalmát, értelemszerűen a fejezeten belül nem minden vonatkozik a közvetített árura (viszonteladói tevékenység) és
nem minden vonatkozik a saját gyártású termékekre (gyártási tevékenység). Az ezen minőségi definíción belüli eltérés miatt Ügyfél
semmilyen jogcímen nem jogosult igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.
12.3. Társaság a nyomdaipari termék előállítása során alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az igénybe vett
alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó nem köteles az alvállalkozó igénybevételéről az
Ügyfelet tájékoztatni.
12.4. Társaság köteles az Ügyfelet minden olyan körülményről értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre
való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Értesítésnek kell tekinteni az Ügyfél cégnyilvántartás szerinti székhelyére feladott
6
tértivevényes levelet, akkor is, ha azt nem vették át, illetőleg az Ügyfél által a felek üzleti kapcsolata során használt e-mail címre,
mobil számra küldött elektronikus levelet, illetve SMS-t is. Értesítés esetén, ha az a határidőre vonatkozott és kettő munkanapon
belül az Ügyfél nem nyilatkozik, a Társaság által meghatározott új határidőt elfogadottnak kell tekinteni.
12.5. Szállításból fakadó késésekért a Társaságot felelőség nem terheli.
12.6. Ellátási láncot érintő turbulenciák miatti alapanyaghiány, vagy egyéb áruhiány miatti késedelmes teljesítések miatti
árváltozások és szállítási késedelmek miatti felelősség a Társaságot nem terheli, de köteles a lehetőségeihez képest az ezáltal
okozott károkat csökkenteni.

13. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
13.1. Társaság az egyedi megállapodásoktól eltekintve kétféle paritással értékesíti áruit, termékeit: EXW és DAP. Az EXW (Ex
Works) paritás azt jelenti, hogy a Társaság saját telephelyén köteles az árut megfelelően csomagolva, számlázva a vevő
rendelkezésére bocsátani. Nem köteles felpakolni a vevő által biztosított járműre, és nem feladata az exportra történő vámoltatás
de a vevő kérésére, kockázatára és adott esetben költségére gondoskodni köteles a szállító eszközbe berakodásról, illetve
segítséget kell adnia az áru exportálásához szükséges okmányok megszerzéséhez. A kockázatviselés az Ügyfél által biztosított
szállítójárműbe történt felpakolással száll át az Ügyfélre. Hacsak a Társaság mást írásban el nem fogadott – azaz más megállapodás
hiányában – az áruk átadás-átvételének helye a Társaság székhelye, tehát az EXW paritás. A másik paritás a DAP (Delivered at
Place). A Társaság úgy teljesít, hogy a meghatározott célállomáson az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a beérkező szállítóeszközből
kirakható küldeményt. Eddig minden kockázatot Társaság visel. Ebben az esetben a szállító járműről való lerakodás az Ügyfél vagy
megbízottjának a feladata. A kockázatviselés a szállítójárműből történt kipakolással száll át az Ügyfélre.
13.2. EXW, vagy nem tisztázott paritás esetén az Ügyfél köteles attól a naptól számított 7 napon belül az árut elszállítani
Társaság telephelyéről, amikor a Társaság bejelentette az Ügyfélnek, hogy az áru elszállításra kész. Amennyiben az Ügyfél a
bejelentéstől számított 1 hónapon belül az árut nem viszi el a Társaság úgy tekintheti, hogy a Szerződés teljesítetté vált.
13.3. Amennyiben a szállítást a Társaság végzi bármely a Társaság által áruszállításra meghatározott időpont csak tájékoztató
jellegű és nem tehető kötelezővé előzetes felszólítással. Amennyiben az átadás-átvételre nincs megállapított határidő, úgy ennek
ésszerű határidőn belül kell megtörténnie.
13.4. Amennyiben a szállítást a Társaság végzi és az Ügyfél miatt a Társaság szállítóeszköze késik az átadás-átvétel helyén vagy
az Ügyfél a szállítóeszközt máshová irányítja, a Társaság fenntartja a jogot arra, hogy reális kiegészítő szállítási költséget számítson
fel a kiesett időért és a kilométer többletért.
13.5. Ezen szerződés alapján más rendelkezésére vonatkozóan a Társaság nem felelős semminemű direkt, indirekt vagy
következményes kárért, költségért ami az áru átadás-átvételének késedelméből fakad. Ez a késedelem nem jogosítja fel az
Ügyfelet, hogy a szerződést felmondja, megszűntesse, hacsak a késés nem haladja meg a 90 napot.
13.6. Ha az Ügyfél bármely esetben nem hajlandó az árut átvenni, ha az az átadás-átvételre kész, vagy a Társaság nem képes
az árut időben átadni, mert az Ügyfél nem látta el a megfelelő utasításokkal, dokumentumokkal, vagy engedéllyel
a.) kárveszély Ügyfélre száll át
b.) az áru átadottnak tekintendő
c.) a Társaság raktározhatja az árut átadásig, amikor is az Ügyfél felelős minden felmerülő költségért (beleértve korlátozás nélkül
a raktározást és a biztosítást)
13.7. Ügyfélnek saját költségén biztosítania kell az átadás-átvétel helyén a megfelelő és elégséges berendezést és kézi
munkaerőt az áru ki és/vagy bepakolásához.
13.8. Társaság jogosult az árut részletekben is átadni. Minden egyes részletteljesítés külön leszámlázásra kerül és szerződés
szerint kell teljesíteni.
13.9. Minden egyes részteljesítést önálló szerződésnek kell tekinteni és az adott részteljesítésre vonatkozó felmondás nem
jogosítja fel az Ügyfelet arra, hogy elutasítsa vagy visszamondja a szerződés egészét vagy más részét.
13.10. Bármilyen a megrendelésben szereplő és feladott vagy leszállított árumennyiséget az Ügyfél által átvettnek kell
tekinteni, kivéve ha az Ügyfél ennek ellenkezőjét igazolni tudja.
13.11. a Társaság nem felelős az áru át nem vételéért (hacsak az Ügyfél az át nem vételtől számítottan 14 napon belül nem jelzi
írásban, hogy az árut a normál ügymenetnek megfelelően meg kellett volna kapnia.)

14. KOCKÁZATVISELÉS, ÁRU TULAJDONJOGA
14.1. Átadás-átvételtől függetlenül az áru tulajdonjogát az Ügyfél mindaddig nem szerzi meg, amíg a Társaság teljes egészében
az áru ellenértékét meg nem kapta.
7
14.2. Átadás-átvétel után a kárveszély, kockázatviselés az Ügyfélre száll át.
14.3. Ügyfél az árut a következő feltételek megléte esetén adhatja tovább mielőtt a tulajdonjoga teljes egészében rászáll:
a.) Ügyfél az árut a hagyományos üzletmenetében használja fel teljes áron és
b.) bármilyen tovább értékesítés esetén az Ügyfélnek tulajdonjog fenntartással kell eladnia az árut
14.4. Teljes tulajdonjoga hiányában az Ügyfél joga az áru birtoklásához azonnali hatállyal megszűnik, ha:
c.) Ügyfél ellen csődeljárás indul vagy felszámolás alá kerül, végelszámolását határozza el,
d.) ha az Ügyfél az áru bármely részét bármely módon megterheli.
14.5. Társaság jogosult arra, hogy kártérítést követeljen az áruért annak ellenére is, hogy annak tulajdonjogaz Ügyfélre még
nem szállt át.
14.6. Ügyfél visszavonhatatlan engedélyt ad a Társaságnak, annak ügynökének és alkalmazottjának, hogy bármikor belépjen
bármely olyan helyre, ahol az áru raktározva van vagy lehet, azért, hogy ellenőrizze azt, vagy ha az Ügyfél joga a birtoklásra
megszűnt visszavegye azokat.
14.7. Ha a társaság nem képes fellelni bármely olyan árut amire vonatkozóan az Ügyfél birtoklásához való joga megszűnt, úgy
Ügyfél kötelezhető arra, hogy eladja az összes olyan típusú árut, amelyet a Társaság eladott az Ügyfélnek a számlázás sorrendjének
megfelelően.

15. MINŐSÉG, REKLAMÁCIÓ
15.1. a Társaság szavatol, az átadott áruért a hatályos jogszabályok szerint, másrészt azért, hogy az megegyezik az Ügyfél által
is elfogadott megrendelésben rögzített áruval.
15.2. a Társaság által gyártott termékek esetében a specifikáció, vagy a specifikáció jóváhagyása az ügyfél feladata és
felelősége. A Társaság olyan minőségi kifogásokért nem felel, ahol a minőségi reklamáció nem a specifikációtól való eltérést
reklamálja, hanem az Ügyfél belső igényeinek nem felel meg végül a termék. Bár ilyen esetben is igyekszik segíteni a Társaság az
Ügyfelet, minőségi reklamáció nem állja meg a helyét és szerződéses kötelezettség Társaságot nem terheli.
15.3. A Társaság összes nyilatkozata, műszaki információja és ajánlata megbízhatónak tartott teszteken alapul, de nem jelent
bizonyosságot vagy garanciát az adott felhasználásra. Az ajánlatban szereplő termék(ek) vevői igényeknek való megfelelését
mindig a tényleges alkalmazási körülmények között kell tesztelni. Ajánlásaink legfrissebb ismereteinken és tapasztalatainkon
alapulnak. Minden terméket azzal a fenntartással értékesítünk, hogy a vevő önálló döntéssel határozta meg a termékek saját
céljaira való alkalmasságát.
15.4. Rendelés előtt a Társaság ingyenes szaktanácsadást, konzultációt biztosít a rendelni kívánó Ügyfélnek, amennyiben
igényli, hogy a téves specifikáció és annak következményei elkerülhetők legyenek. Ugyanakkor ilyen esetben is a végső felelősség
a specifikációért az Ügyfelet terheli.
15.5. Felek megállapodnak abban is, hogy az Ügyfél a Társaság által legyártott termékkel, a Társaság által kiállított számlával
kapcsolatosan előterjesztett reklamációja esetén a Társaságot megillető vállalkozási díjat, vételárat nem jogosult visszatartani,
továbbá nem jogosult követelését a vállalkozói díjba történő beszámítás útján érvényesíteni.
15.6. a Társaság az iparági szabványokat, eljárásokat, technológiai adottságokat és szokásokat figyelembe véve olyan minőségi
paramétereket állapított meg, melyeknek ha a leszállított áru megfelel akkor annak minősége nem kifogásolható, de ellenkező
esetben, az ezektől való eltérés minőségi kifogást indokolhat. Ezen megállapított minőségi paraméterek a következőek:
a.) Címke olvashatósága: minden szövegnek olvashatónak kell lennie.
b.) Címke nyomat: a nyomatnak meg kell felelnie a grafikai fájlnak.
c.) Címke összes darabszám és címke darabszám a tekercsen eltérés : + -10% (hacsak erről a megrendelés visszaigazolása
másképpen nem rendelkezik).
d.) Hordozóban nincs bevágás.
e.) Címke ragasztóanyag: specifikáció szerint (Technikai Adatlap)
f.) Címke méret: specifikáció szerint (Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozattal igazolva)
g.) Színeltérések toleranciahatára: ΔE ≤ 4 (Delta E kisebb-egyenlő 4).
h.) Címkék vagy címke tekercsek csomagolása nem sérült, van rajta zárócímke, megfelelő mennyiség van a doboz(ok)ban.
15.7. A Társaság nem felelős a 15.1. pontban írtak szerint, ha
a.) az Ügyfél annak ellenére használja a hibás árut, hogy kapott róla értesítést,
8
b.) a hiba abból ered, hogy az Ügyfél nem tartja be a Társaság szóbeli vagy írásbeli utasításait a tárolásra, a felhasználásra
vonatkozóan, a használat, felhasználás során vagy nem jó gazda gondosságával jár el,
c.) Ügyfél az árun a Társaság írásbeli jóváhagyása nélkül módosítást vagy javítást eszközöl.
15.8. A Társaság nem felelős a 15.1 pontban írtak szerint kivéve, ha
a.) Ügyfél írásban jelzi minőségi kifogását a Társaságnak attól a naptól számított 8 napon belül, amikor azt felfedezte, vagy fel
kellett volna fedeznie, ha az a minőségi kifogás a fuvarozónak történő szállítás során keletkező kárból fakad.
b.) Társaság megfelelő lehetőséget kapott az ilyen áru megvizsgálására és az Ügyfél, ha a Társaság így kéri, az ilyen árut
visszajuttatja Társaság székhelyére, hogy ott azt meg lehessen vizsgálni.
15.9. Raktározási feltételek tekercses címke esetén: Társaság tájékoztatja Ügyfelet, hogy az árut az alábbi módon szükséges
tárolni a feldolgozás előtt:
a.) A tárolás 20°C ± 2°C -os hőmérsékleten és 50% ± 5%-os relatív páratartalom mellett történjen, fedett helyen
b.) Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek és hőhatásnak.
c.) A terméket az eredeti csomagolásban tárolja.
d.) A részben felhasznált termékeket az eredeti, vagy megegyező anyagú csomagolóanyagban tárolja.
e.) Először mindig a legrégebbi anyagot használja fel.
f.) A címke a lezáró címkén feltüntetett időpontig használható fel.
15.10. Raktározási feltételek egyéb áru esetén (nyomtató, festékszalag stb.): Társaság tájékoztatja Ügyfelet, hogy az árut az
alábbi módon szükséges tárolni a feldolgozás előtt:
g.) A tárolás 20°C ± 2°C -os hőmérsékleten és 50% ± 5%-os relatív páratartalom mellett történjen, fedett helyen
h.) Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek és hőhatásnak.
i.) A terméket az eredeti csomagolásban tárolja.
j.) A részben felhasznált termékeket az eredeti, vagy megegyező anyagú csomagolóanyagban tárolja.
k.) Először mindig a legrégebbi anyagot használja fel.
l.) Tartsa be az eredeti gyártó (OEM) tárolási utasításait.
15.11. A 15.8 és a 15.9. pontnak megfelelően, ha az áru vagy annak bármely része a 15.7 pontban írt szavatossági feltételeknek
nem felel meg, akkor a Társaság választása szerint kicserélheti az ilyen árut vagy annak hibás részét vagy visszatérítheti az ilyen
áru árát a szerződéssel arányosan, feltéve, hogy Ügyfél az ilyen hibás árut visszajuttatja, ha azt a Társaság kéri a Társaság költségén.
15.12. Ha Társaság eleget tesz a 15.11 pontban írtaknak, akkor semmiféle további felelősség nem terheli.
15.13. Társaság fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon vagy
kivizsgáltasson.

16. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
16.1. A Társaság teljes felelőssége a jelen szerződéssel összefüggésben okozott kárért vagy más, a szerződés teljesítésével
vagy tervezett végrehajtásával kapcsolatos magatartásért korlátozva van a megrendelés értékében.
16.2. Társaság nem felel az Ügyfél irányába a szerződéssel összefüggésben közvetlenül vagy közvetetten keletkezett gazdasági
veszteségért, elmaradt haszonért, elvesztett üzleti lehetőségért vagy másért, továbbá a következményes kárigényért sem,
bármilyenek is legyenek azok és akárhogyan keletkeztek is.

17. ENGEDMÉNYEZÉS
17.1. Társaság engedményezheti részben vagy egészben követelését bármely személyre, cégre, társaságra.
17.2. Ügyfélnek nincs joga, hogy követelését részben vagy egészben bármely személyre, cégre, társaságra engedményezze a
Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül.

18. ÜZLETI TITOK
9
18.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a másik félre, üzleti kapcsolataira,
üzleti folyamataira, üzleti partnereire, pénzügyi helyzetére, árazási stratégiájára, marketing stratégiájára és egyéb üzleti titokra
vonatkozó valamennyi tény, adat és információ üzleti titkot képez és szigorúan bizalmasan kezelendő, melyek megtartására felek
a szerződés megszűnését követően is, korlátlan ideig kötelesek.

19. SZELLEMI TULAJDON
19.1. A weboldal, webáruház, ügyfél portál egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és az online
szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.
Vállalkozás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak
(ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldalon felületének elrendezését, szerkesztését, a használt
szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást), továbbá a Társaság kizárólagos tulajdonát képezi a Társaság védjegyek
és logók.
19.2. A webshopon elérhető termékleírások, árak, promóciók és egyéb értékesítési feltételek bizalmas jellegűek és kizárólag
az Ügyfelek számára elérhetőek. Az Ügyfél ezekről másolatot nem jogosult készíteni és nem teheti közzé.

20. VIS MAIOR
20.1. A természeti katasztrófák, háború, sztrájk vagy a vis major esetei, amelynek elhárítása nem áll a szerződő felek
hatalmában, illetve arányos műszaki és gazdasági ráfordítással nem háríthatók el, vagy nem egyenlíthetők ki, mentesítik a szerződő
feleket az esemény időtartamára szerződéses kötelezettségeik alól. Az ellátási láncban történő és a Társaság által ki nem
küszöbölhető fennakadást is vis maior eseménynek kell tekinteni. A szerződés teljesítésében akadályozott fél köteles a másik felet
a szerződés teljesítését akadályozó okokról előzetesen értesíteni, mindezeken túlmenően mindent meg kell tennie, ami
hatalmában áll, hogy az átvételt, illetve a teljesítést megakadályozó körülményt a lehető leggyorsabban elhárítsa.

21. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
21.1. Jelen szerződést, annak mellékleteit és a szerződéssel összefüggésben keletkező mindennemű írásos anyagot felek
bizalmasan kötelesek kezelni. A jelen szerződéses viszonnyal a felek birtokába jutó adatok, információk, tények harmadik
személyek irányába nem adhatók ki és ezek nem használhatók fel a jelen szerződés tartalmától eltérő célra. E kötelezettség a
feleket jelen szerződés megszűnését követő egy évig terheli. A jelen pontban írt kötelezettség megszegésével okozott kárért a
felek egymás irányába kártérítési felelősséggel tartoznak.
21.2. Egyik fél sem jogosult szerződésben meghatározottakon kívül olyan kötelezettségvállalás létrehozására, amely a másik
felet annak szándéka ellenére nyilvánvalóan terhelné.
21.3. A szerződésben meghatározottak teljesítése során a felek független szerződéses félként járnak el, saját nevükben. A
szerződésben foglaltakat nem szabad úgy értelmezni, hogy szállító és megrendelő vagy a megrendelő és szállító dolgozói között
munkáltató vagy munkavállaló viszony, társas viszony, vagy közös üzleti vállalkozás jön létre.
21.4. Vitás kérdésekben a felek egyeztetést kezdeményeznek. Amennyiben az egyeztetések nem vezetnek eredményre, úgy
perbeli vitás kérdések eldöntésére alávetik magukat Székesfehérvári Járásbíróság, amennyiben a per törvényszéki hatáskörébe
tartozik a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. A felek közötti jogvitákban az irányadó jog a magyar jog.
21.5. Amennyiben a szerződésmagyar és angol nyelven készült, mindkét szöveg hiteles. Eltérő értelmezés esetén a magyar
változat az irányadó.
21.6. Ügyfél által alkalmazott általános feltételek, szabályozások vagy más hasonló jogi eszközök alkalmazása kifejezetten ki
vannak zárva.
21.7. Felek kölcsönösen feltüntethetik egymás cégnevét és logóját ügyfeleik vagy beszállítóik felsorolásakor a saját
holnapukon, de bármikor bármelyik fél kérheti cégnevének és logójának eltávolítását a másik fél honlapjáról vagy egyéb marketing
anyagából.
21.8. A határokon átnyúló ügyletek esetében az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló
egyezménye alkalmazását a felek kizárják.
22. ÉRTESÍTÉSEK
22.1. A felek közötti értesítések írásban történnek.
10
22.2. A fentiek szerint elküldött értesítés, levél az elküldéstől, postára adástól számított 5. munkanapon akkor is
megérkezettnek minősül, ha a tértivevény ˝nem kereste˝, vagy ˝nem vette át˝ jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
22.3. Felek megállapodnak abban, hogy egyes technikai jellegű, a Felek Szerződésből fakadó jogaikból és kötelezettségeikből
közléseket e-mail útján is jogosultak egymással közölni, mely értesítés a küldés napján kézbesítettnek minősül.